Så här tycker HEL i de hetaste valfrågorna


Hur skiljer vi oss från andra partier?

Vi är det enda rena lokala partiet i kommunen som jobbar för Edas bästa.

Hur påverkas Edaborna av vår politik?

Vi har drivit skolfrågan och bevarat närhetsprincipen. Vi har tagit ett starkt grepp om demensomsorgen där vi jobbar med att utveckla och bygga ut. Vi står för och infriar våra vallöften, vilket vi lyckats med under de senaste mandatperioderna.

Till dig som förstagångsväljare?

Vi är ett parti som står för hela Eda där vi har invånarna i fokus och lyssnar på alla unga som gamla. Vi har och kommer fortsätta fokusera på att vi är en kommun där alla medborgare är viktiga vart man än bor.

Vilka frågor är viktigast oss er?

Att vi klarar behålla samt att nyrekrytera kompetenta medarbetare och då med konkurrenskraftiga löner. Att vi förvaltar och använder kommuninvånarnas pengar på bästa sätt. Att bevara den skolstuktur vi har i dag men våra grund- och förskolor i hela kommunen.

Vad vill vi genomföra nästa mandatperiod?

Vi vill komma fram med lönesatsning och kompetensutveckling av personalen så att kommunen blir en attraktiv arbetsgivare. Vi vill även bli en mer attraktiv kommun att leva och bo i.

Vindkraft på Björnetjärnsberget?

Vi tog ett enhälligt beslut på vårt årsmöte där vi säger nej till denna etablering.

Vindkraft i Fogdegroparna?

Då detta inte är en politisk fråga ännu så kan vi inte ta ställning till det.

Vindkraft i Eda kommun över huvud taget?

Ja, vi anser att vindbruksplanen gäller och beslut tas i varje enskilt område.

Högstadiet ska centraliseras till Gunnarbyskolan?

Nej, det tycker vi inte. Vi har i dag en väl fungerande skolstruktur som vi vill bevara och förbättra.

Hur ska Valfjället drivas?

Vi vill fortsätta bedriva verksamheten så som i dag – i bolagsform. Detta är en förutsättning för att kunna bedriva och utveckla en åretrunt-anläggning med boende och aktiviteter.

Vilken skattenivå ska Eda ha nästa mandatperiod?

Vi tycker att nivån i dag är bra men vi ser att framtiden bjuder på stora utmaningar och inflation och därför utesluter vi inte att höjningar är ett måste.

Skolan

Det är viktigt att de yngre barnen har nära till skola och barnomsorg samt att vi har en stabil skolstruktur. Vi vill även satsa på vuxenutbildning för att stärka behovet med den kompetens som näringslivet i Eda kommun efterfrågar.

Vård och omsorg

Vi har under mandatperioden startat upp dagverksamhet samt demensverksamheten och byggt upp trygghetsboende. Viktigt är rekrytering av kompetent personal samt utbilda befintlig personal för att stärka kompetensen. Vi vill även försätta vår låglönesatsning som vi har påbörjat under mandatperioden.

Näringslivet

Kommunen ska bli bättre på att ge service till företagare. Ökat samarbete med integration på arbetsplatser för nyanlända. Vi har börjat resan med att aktivera andra generationens nysvenskar i föreningslivet. Få ett aktivt näringslivsråd där kommunen tillsammans med de större och/eller tillverkande företagen hjälps åt för att utveckla näringslivet.

Socialtjänsten

Vi vill fortsätta att jobba aktivt för att få fler medborgare som idag har försörjningsstöd att komma ut i aktiviteter och arbetslivet. Hela verksamheten skall arbeta med förebyggande och tidiga insatser. Att också fortsätta uppsökande verksamhet där det behövs. Behålla och rekrytera kompentent personal.

Landsbygden

Ha en levande kommun som det är enkelt att bo i. Det ska också vara enkelt att vara barn på landsbygden. Därför vill vi ge möjlighet till alla skolbarn att åka skolbuss hem till kompisar i den mån det är möjligt. Ett miljömässigt bra val då bussen ändå går och inga extra fossila utsläpp behöver ske. Alla ska ha samma förutsättningar att kunna utveckla och bedriva olika typer av verksamhet.

Kulturen

Fortsätta bedriva och utveckla den fina kulturella verksamheten som redan i dag finns i Eda kommun. Ge möjlighet till att kunna samlas runt olika kulturer för att bidra till integration. Bevara alla de bibliotek som i dag finns.

Miljön

Eda arbetar för en hållbar miljö och framtid. Vi vill fortsätta att bidra till att detta vidareutvecklas genom att hjälpa medborgarna att göra enkla miljövänliga val för att minska våra utsläpp och göra en insats för miljön. Vi vill arbeta aktivt med att verkställa hållbarhetsstrategin för Eda kommun. Gynna lokalt och närproducerat.

Idrott/föreningsliv

Föreningslivet är en möjlighet för kommunen att ha aktiviteter i alla åldrar och olika intressen. Detta vill vi fortsätta att stötta och ta tillvara på. Att ge våra medborgare en bra och givande fritid genom aktivitet är viktigt och detta ger föreningslivet. Vi vill ha en genomlysning av föreningsbidragen för att ev få en rättvisare fördelning inom föreningslivet.

Dela med dig