Stadgar

Hela Edas Lista är ett tvärpolitiskt parti som bildats för att tillvarata Edabornas intressen genom att engagera sig i kommunpolitiken.
Det krävs förnyelse och nytänkande för att nödvändiga besparingar så lite som möjligt ska drabba kommuninnevånarna.

Alla som stöder Hela Edas Listas idéer kan bli medlemmar.

Medlem som motarbetar Hela Edas Listas idéer och syften kan uteslutas.

Årsmöte hålls varje år före utgången av april månad. Personlig kallelse en vecka i förväg.

Dagordning på årsmöte:

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Godkännande av kallelse.
4. Fastställande av dagordning och röstlängd.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Kassarapport.
7. Revisionsberättelse.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av ordförande på ett år.
10. Val av kassör, tre övriga styrelseledamöter, tre styrelsesuppleanter, två revisorer och valberedning.
11. Budget och medlemsavgifter.
12. Inkomna förslag och verksamheten framöver.
13. Övriga ärenden.
14. Årsmötet avslutas.

För ändring av stadgarna krävs beslut på två på varandra följande medlemsmöten varav det ena skall vara årsmöte.

För upplösning av partiet krävs beslut med två tredjedels majoritet på två på varandra följande medlemsmöten varav det ena skall vara årsmöte. Eventuell ekonomisk behållning fördelas vid en upplösning till verksamma byalag i Eda kommun.